เกี่ยวกับเรา
การประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Orchid Conference) เป็นการริเริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ (ค.ศ. 1984) โดย ศ.ระพี สาคริก เป็นหนึ่ง ในผู้ริเริ่ม เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนากล้วยไม้ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเริ่มครั้งที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ (ค.ศ. 1984) ที่ประเทศญี่ปุ่น จะมีการจัดการประชุมขึ้นทุก ๆ ๓ ปี ประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพ APOC ครั้งที่ ๔ ที่ จ.เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานหลัก
และในปี ๒๕๕๓ ศ.ระพี สาคริก ที่ปรึกษาด้านไม้ดอกไม้ประดับของกรมวิชาการเกษตรได้เล็งเห็นถึงประโยชน์อย่างยิ่งในการนำเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้า ภาพจัดงานดังกล่าวกรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดทำ โครงการ เสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ ที่ประชุมคณะกรรมการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Orchid Committee) คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของวงการกล้วยไม้ไทย จึงเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งที่ ๑๒ ในปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 19-27 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ มีขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยเฉพาะและเพื่อส่งเสริมการรับรู้และการพัฒนาการผสม พันธุ์, การเพาะปลูก, วิทยาศาสตร์ และการอนุรักษ์กล้วยไม้และเพื่อสนับสนุนการวิจัยในสาขาเหล่านี้
กิจกรรม
ในการดำเนินตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการจะส่งคำเชิญและรับรองการสมัครเป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมสัมมนากล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก (APOC) จากองค์กร ที่เหมาะสม ซึ่งการประชุม จะจัดขึ้นทุกสามปีหรือในช่วงเวลาที่กำหนด