ตารางเวลากิจกรรมภายในงาน
วัน
กิจกรรม
วันอังคาร 15 มีนาคม พ.ศ. 2559
ผู้จัดจัดเตรียมสถานที่
ผู้แสดงเข้าจัดสวนกล้วยไม้ (16.00–24.00น.)
วันพุธ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559
ผู้แสดงเข้าจัดสวนกล้วยไม้ (08.00 – 24.00 น.)
วันพฤหัสบดี 17 มีนาคม พ.ศ. 2559
ผู้จัดจัดเตรียมสถานที่
ผู้แสดงเข้าจัดสวนกล้วยไม้ (08.00 – 24.00 น.)
ลงทะเบียนการประกวด ประเภทกล้วยไม้กระถาง (09.00 – 17.00 น.)
ลงทะเบียนและแข่งขันจัดสวนกล้วยไม้ในภาชนะ (07.00 – 17.00 น.)
ผู้จองคูหาจาหน่ายสินค้าเข้าพื้นที่จัดวางสินค้า (18.00 – 24.00 น.)
ผู้จัดนิทรรศการเชิงวิชาการ เข้าจัดนิทรรศการ (08.00 – 24.00 น.)
วันศุกร์ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559
ผู้แสดงลงทะเบียนประกวด ประเภทกล้วยไม้ตัดดอก (09.00 – 12.00 น.)
ลงทะเบียนและแข่งขันจัดดอกกล้วยไม้ ประเภทกล้วยไม้กับดนตรี (07.00 – 17.00 น.)
ลงทะเบียนและแข่งขันจัดดอกกล้วยไม้ ประเภท กล้วยไม้วิจิตร : จัดในภาชนะ (07.00 – 17.00 น.)
คณะกรรมการการตัดสินการประกวดทุกประเภทลงทะเบียน (07.00 – 09.00 น.)
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด
(09.00 – 10.00 น.)
ตัดสินการประกวดประเภทสวนกล้วยไม้ กล้วยไม้กระถาง และกล้วยไม้ตัดดอก
ผู้จัดนิทรรศการเชิงวิชาการ เข้าจัดนิทรรศการ (08.00 – 24.00 น.)
ผู้จองคูหาจาหน่ายสินค้าเข้าพื้นที่จัดวางสินค้า (08.00 – 24.00 น.)
วันเสาร์ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559
พิธีรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน
(10.00 – 15.00 น.)
การประชุมวิชาการ (07.30 – 15.00 น.)
วันอาทิตย์ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559
เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน
(10.00 – 20.00 น.)
การประชุมวิชาการ (07.30 – 17.30 น.)
ประชุมคณะกรรมการ APOC (Asia Pacific Orchid Committee) (10.00 – 15.00 น.)
ผู้แสดงเข้าแข่งขันภาพวาดสีน้า
(10.00 – 17.00 น.)
พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดกล้วยไม้ประเภทต่างๆ (19.00 – 21.00 น.)
วันจันทร์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559
เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน
(10.00 – 20.00 น.)
การประชุมวิชาการ (09.00 – 17.00 น.)
วันอังคาร 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน
(10.00 – 20.00 น.)
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (06.30-18.00 น.)
วันพุธ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559
เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน (10.00 – 20.00 น.)
(10.00 – 20.00 น.)
วันพฤหัสบดี 24 มีนาคม พ.ศ. 2559
เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน
(10.00 – 20.00 น.)
ลงทะเบียนและแข่งขันจัดดอกกล้วยไม้ ประเภท กล้วยไม้กับความฝัน (09.00 – 17.00 น.)
ลงทะเบียนและแข่งขันจัดดอกกล้วยไม้ ประเภท Designer’s Choice (09.00 – 17.00 น.)
แข่งขันจัดดอกกล้วยไม้ ประเภท กล้วยไม้วิจิตร : ช่อดอกไม้(09.00 – 17.00 น.)
วันศุกร์ 25 - วันอาทิตย์ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559
เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน
(10.00 – 20.00 น.)