รายงานฉบับสมบรูณ์ APOC12

รายงานฉบับสมบรูณ์ APOC12 ซึ่งประกอบด้วยการประชุมวิชาการกล้วยไม้ การประกวดสวนกล้วยไม้ และการจัดนิทรรศการกล้วยไม้ 

https://drive.google.com/file/d/1sYJS2tqz5j6aPpC43xNmmw1REDdIx4qY/view?usp=sharing